standard-title PLYNÁR – VODÁR – KURENÁR + KLIMATIZÁCIA

PLYNÁR – VODÁR – KURENÁR + KLIMATIZÁCIA

  • Categories

  • Tags

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2001 so sídlom v Košiciach. Spoločnosť sa zaoberá mimo iných hlavne vydavateľskou činnosťou – vydávaním odborných časopisov. Od roku 2001 začalo vydavateľstvo vydávať svoj prvý samostatný časopis „Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia“. V roku 2004 vychádzal už druhý samostatný titul „Stavebné hmoty“ a v roku 2005 titul „Správca bytových domov“. Časopisy sa stabilizovali na trhu počas svojej existencie z roka na rok výraznejšie a získavali si obľubu u svojich čitateľov. Z prevádzkových dôvodov v roku 2007 začala spoločnosť budovať svoje vlastné sídlo, ktorého stavbu na konci roka 2007 aj ukončila. Cieľom spoločnosti je naďalej sa naplno venovať zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb – teda tvorbu odborných časopisov čo na najvyššej možnej úrovni v tlačovej i elektronickej forme. Preto aj od roku 2008 začali časopisy vychádzať častejšie a nielen v tlačovej podobe, ale aj v elektronickej podobe. Mimo týchto zmien sa začína tlačiť štvrtý titul vydavateľstva „Strojník, Mechanik“. Každý titul je zaregistrovaný mimo Ministerstva kultúry a národnej agentúry ISSN aj na samostatnej www stránke. O odbornú úroveň časopisov sa starajú redakčné rady, členom ktorých sú spravidla odborníci z akademických kruhov. Taktiež spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o je výhradným zástupcom TM VYDAVATELSTVÍ s.r.o. Zastrešuje jeho tituly „Stroje a nářadí pro stavbu, údržbu a těžbu“ a časopis „Svařování, delení, spojování materiálů“.

Všetky časopisy vydávané spoločnosťou V.O.Č. Slovakia s.r.o. majú vedecko odborný charakter a napomáhajú získavať najnovšie aktuality a odborné informácie z dotknutých odborov. Distribúcia týchto komerčných časopisov sa uskutočňuje formou direct mailingu na konkrétne mená a adresy odborníkov, realizačných firiem a spoločností, projektantov, živnostníkov, manažérov a ostatých, ktorých sa obsah časopisov priamo dotýka a môže zvýšiť ich odbornú úroveň.

Časopisy vydávané našou spoločnosťou sú nepravidelné dvojmesačníky (vychádzajú spravidla pred odbornými výstavami). Sú registrované na Ministerstve kultúry SR a majú taktiež od Národnej agentúry pridelené ISSN číslo. Garantom odbornosti každého časopisu je redakčná rada, ktorá sa skladá z akademických pracovníkov a uznávaných odborníkov v dotknutých odboroch.

Inzerciou a Vašimi prezentáciami Vám zabezpečíme zviditeľnenie Vašich technológií, výrobkov, tovarov alebo produktov Vašej firmy, ktoré vyrábate alebo predávate a taktiež služieb, ktoré Vašim klientom poskytujete.

Vydavateľstvo slúži pre svojich klientov tým, že ponúka im nasledovné služby:

  • prezentáciu v časopise formou plošnej inzercie, odborného článku, pozvánok na výstavy
  • prezentáciu a umiestnenie Vášho odborného článku na internete – www.stránke časopisu podľa nomenklatúry na dobu minimálne 1 roka
  • na www.stránke časopisu ponúkame možnosť umiestenia Vášho banneru s prekliknutím na Vašu www.stránku
  • možnosť uverejnenia rozhlasového spotu v regionálnych rádiách Bratislava, Košice Prešov, Topoľčany, Žilina, Trenčín
  • Vašim VIP klientom (do počtu 100 ks) zašleme časopis s Vašou inzerciou na náklady vydavateľstva
  • pri kumulovanej inzercii v iných časopisoch alebo médiách ponúkame možnosť zliav

Všetky Vaše informácie zašleme jednak predplatiteľom a čitateľom z našej databázy, ale taktiež na Vaše želanie zašleme časopisy Vašim klientom a Vašej cieľovej skupine – firmám, Vašim obchodným partnerom a ľuďom, ktorých si Vy určíte na ich konkrétne adresy.