PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ ZVÝŠIŤ SI KVALIFIKÁCIU a SPLNIŤ POŽIADAVKY ZÁKONA O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV,

absolvovaním akreditovaného kurzu: 

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

Najbližší kurz: september 2024.

Základné organizačné informácie:

 • akreditovaný kurz spĺňa podmienky zákona 246/2015 Z.z.
 • kurz sa uskutočňuje individuálnym štúdiom a blokovými seminármi
 • semináre budú prebiehať v blokoch: skladajú sa z prednášky, seminára a záverečnej písomnej skúšky z každého bloku po každom predmete zvlášť
 • rozsah vyučovacích hodín: 96
 • kurz je možné absolvovať prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • k zaradeniu do kurzu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku poštou na V.O.Č. Slovakia s.r.o. alebo mailom na voc@voc.sk minimálne 7 dní pred začiatkom kurzu
 • na základe faktúry je nutné uhradiť kurz s variabilným symbolom faktúry najneskôr 5 dní pred začatím kurzu. Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka kurzu
 • lektori kurzu sú prevažne vysokoškolskí učitelia a odborníci v daných predmetoch
 • po ukončení celého kurzu absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
 • osvedčenie sa vystavuje na meno a priezvisko absolventa (nie na vysielajúcu organizáciu). Osvedčenie postačujúce k zápisu do Zoznamu správcov.
 • náklady (ubytovanie, strava) si každý uchádzač hradí sám
Názov  tematických okruhov
Počet hodín 
1. Právo a legislatíva 20 hodín
2. Administratívne zabezpečenie správy 24 hodín
3. Odborné a technické zabezpečenie správy 36 hodín
4. Finančný management a hospodárenie 16 hodín
SPOLU: 96 hodín

Miesto kurzu v rozsahu dvoch  týždňov je rôzne. Kurz sa uskutoční po dohode s organizátorom a jeho podmienkou je dostatočný počet uchádzačov. Rezerváciu ubytovania si po dohode s organizátorom zabezpečuje každý sám individuálne.

KURZ je možné absolvovať prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade ďalších otázok, informácie na:

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice

tel.č.: 055/6782808

mobil: 0905 541 119, 0918 969 099

email: voc@voc.sk

Prihlášku do kurzu si môžete stiahnuť tu: Prihláška do kurzu SBF

FOTO galéria: