PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ ZVÝŠIŤ SI KVALIFIKÁCIU a SPLNIŤ POŽIADAVKY NOVÉHO ZÁKONA O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV,

absolvovaním akreditovaného kurzu: 

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

Prihlášku do kurzu si môžete stiahnuť tu:Prihláška do kurzu SBF

Základné organizačné informácie:

 • akreditovaný kurz spĺňa podmienky zákona 246/2015 Z.z.
 • kurz bude uskutočnený individuálnym štúdiom a blokovými seminármi
 • semináre budú prebiehať v blokoch: skladajú sa z prednášky, seminára a záverečnej písomnej skúšky z každého bloku po každom predmete zvlášť
 • rozsah vyučovacích hodín: 96
 • Kurz je možné absolvovať prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • K zaradeniu do kurzu je potrebné vyplnenú prihlášku zaslať na adresu V.O.Č. Slovakia, s.r.o. minimálne 14 dní pred začiatkom kurzu ( voc@voc.sk )
 • na základe faktúry je nutné uhradiť  kurz s Variabilným symbolom faktúry najneskôr 5 dní pred začatím kurzu. Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka kurzu
 • lektori kurzu sú prevažne vysokoškolskí učitelia a odborníci v daných predmetoch
 • po ukončení celého kurzu absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
 • Osvedčenie sa vystavuje na meno a priezvisko absolventa (nie na vysielajúcu organizáciu)
 • kurzu v súlade so zákonom 246/2015 Z.z., je Osvedčenie postačujúce k zápisu do Zoznamu správcov
 • náklady (ubytovanie, strava) si každý uchádzač hradí sám
Názov  tematických okruhov
Počet hodín 
1. Právo a legislatíva 20 hodín
2. Administratívne zabezpečenie správy 24 hodín
3. Odborné a technické zabezpečenie správy 36 hodín
4. Finančný management a hospodárenie 16 hodín
SPOLU: 96 hodín

Miesto kurzu v rozsahu dvoch  týždňov je rôzne. Kurz sa uskutoční po dohode s organizátorom a jeho podmienkou je dostatočný počet uchádzačov. Rezerváciu ubytovania si po dohode s organizátorom zabezpečuje každý sám individuálne (v zariadeniach sú dohodnuté zmluvné ceny ubytovania so stravou).

KURZ je možné absolvovať prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade ďalších otázok, informácie na:

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o.,

Školská 23, 040 11 Košice

tel.č.: 055/6782808,

mobil: 0905 541 119, 0917240207,

email: voc@voc.sk

PRIHLÁŠKU si môžete stiahnuť tu: Prihláška do kurzu

FOTO galéria: