header image
standard-title Riešenia, predpisy, zákony

Riešenia, predpisy, zákony

Skôr ako sa rozhodnete zisťovať právny predpis, ktorý potrebujete, rozhodnite sa, pre ktorú formu správcovstva predpis potrebujete:

  • družstevné
  • bytové hospodárstvo
  • spoločenstvo vlastníkov bytov
  • všeobecné

Zákon č. 91/2007 Z.z. O európskom družstve

Vyhláška č. 630/2005 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. decembra 2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

Zákon 555/2005 Z.z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov stanovuje nové kritériá a ciele. Teraz na stiahnutie v plnom znení platnom po 1. januári 2006.

Zákon č. 656/2004 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky z 26. októbra 2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Zákon č. 657/2004 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike

Zákon č. 99/2007 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 182/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Novela zákona č. 182/1993 Z.z. schválená NR SR dňa 17.05.2007

Zákon č. 276/2001 Z.z. zo 14. júna 2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 116/1990 Zb. z 23. apríla 1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Zákon č. 246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov